TAM TÀI – THIÊN ĐỊA NHÂN

Cha mẹ ban cho ta hình hài thể xác – Địa Đạo

Tự ta có cho mình phần nhân tâm – Nhân Đạo

Thượng Đế ban cho ta Thần Linh Quang – Thiên Đạo

Thể xác là hình hài, sức khỏe với đầy đủ các sáu giác quan mắt tai mũi miệng lưỡi và Ý thức. Lục căn sinh ra ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức. Nhân Tâm bao gồm cả thất tình, lục dục. Thần Linh Quang là Chân Như, Phật tánh, thường hằng, bất biến.

Tu hành là gì?

– Đó là rèn luyện và giữ gìn thể xác, tinh khí cha mẹ ban cho.

– Đó là mài dũa nhân tâm, bao dung, vị tha, rộng lượng. Nhân Trí Tín Lễ Nghĩa.

– Đó là tìm về bản thể Chân Như của Vũ trụ, thường hằng của Thượng Đế vô sinh vô diệt trong mỗi người.

Tu hành được Địa Đạo có được thọ mệnh hơn người

Tu hành được Nhân Đạo có được phúc đức hơn người

Tu hành được Thiên Đạo là sự Đắc Đạo của Đạo gia, Phật gia, trở thành thánh nhân, Đại Đức.

Địa Đạo và Nhân Đạo là Mệnh, Thiên Đạo là Tính

Thiên Địa Nhân không tách rời gọi là Tính Mệnh. Tính vượt ra khỏi Không – Thời gian, nằm ngoài Số Mệnh, sinh tử luân hồi.

Tu hành được Địa Đạo và Nhân Đạo là Cải Số, tu hành được Thiên Đạo thì không còn Số Mệnh.

Nho gia tu Nhân Đạo – Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

Đạo gia tu Địa Đạo – lấy trường sinh, luyện đan, khí công tu luyện để trường thọ.

Phật gia tu Thiên Đạo – Lấy Phật tánh, kiến tánh là cốt lõi thoát khỏi luân hồi.

Đạo gia và Phật gia thường có mối liên hệ với nhau.

Tam Tài không tách rời và thống nhất như là tam thân của mỗi người. Hiểu được tam tài là biết được Thiên Nhân hợp nhất, vạn vật đồng nhất thể.

48393061 603906443390047 7081092046676557824 n

(Dẫn theo trang kimca.net)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *